Н А Р Е Д Б А


           ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ
                   ДАНЪЦИ
            НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

    Приета с Р. № 10, Пр. № 2 от 21.01.2008 г.; изм. и доп. с Р. № 7, Пр. № 
    1 от 22.01.2009 г.; изм. и доп. Р. № 487, Пр. № 24 от 23.12.2009г.; изм. 
    и доп. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.; изм. и доп. с Р. № 2, Пр. № 2
    от 20.01.2011г.;

                ГЛАВА П Ъ Р В А

                 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето 
    размера и администрирането на местните данъци и реда на тяхното събиране 
    на територията на Община Пловдив.

    Чл. 2. (1) От Община Пловдив се събират и постъпват в общинския бюджет 
    следните местни данъци:

     1. данък върху недвижимите имоти;
     2. данък върху наследствата;
     3. данък върху даренията;
     4. данък при възмездно придобиване на имущество;
     5. данък върху превозните средства;
     6. патентен данък;
     7.(Нова с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Туристически данък;
    (2) Общинският съвет определя с настоящата наредба размера на данъците 
    по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени в Закона за 
    местните данъци и такси.
    (3) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил 
    размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се 
    събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната 
    година.
    (4) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и 
    начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

    Чл. 3. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската 
    администрация или безкасово по съответната сметка.

    Чл. 4. Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно 
    задължените лица или от техните законни представители по образец, 
    одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен 
    вестник".

    Чл. 5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните 
    данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на 
    Данъчно- осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с 
    тях актове се извършва по същия ред.
    (2)(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Невнесените в срок данъци по
    този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху
    данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране
    се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния
    процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския
    процесуален кодекс.
    (3)(Доп. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.; Доп. с Р. № 2, Пр. № 2 от
    20.01.2011г.) В производствата по ал. 1 служителите на общинската
    администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в
    производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични
    изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за
    представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
    процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се
    представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към
    общината по постоянен адрес, съответно седалище на задълженото лице.
    (4) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.
    (5)(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Компетентен орган за
    отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лева и при
    условие, че отсрочване или разсрочването се иска до една година от
    датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите
    случаи е общинският съвет.

    Чл. 6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и 
    обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите 
    на местните данъци.   

                ГЛАВА  В Т О Р А

                 МЕСТНИ ДАНЪЦИ

                  Раздел  І
             Данък върху недвижимите имоти


    Чл. 7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 
    територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници 
    на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти 
    извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението 
    по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.
    (2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от 
    републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до 
    ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените 
    имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
    (3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на 
    застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й 
    терен.
    (4)(Изм. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.; Отменена с Р. № 2, Пр. № 2  
    от 20.01.2011г.)

    Чл. 8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък 
    недвижими имоти.
    (2)(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Собственикът на сграда,
    построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен
    и за този имот или съответната част от него.
    (3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
    (4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
    (5)(Нова с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) За имот - държавна или
    общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е
    предоставен за управление.

    Чл. 9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 
    ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък 
    съответно на частите си.

    Чл. 10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
     1. в брой в касите на общината, находящи се на: 
     * ул. “Радецки” № 18а
     * бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а 
     * ЖК “Тракия” бл. 16
     * ул. “Кукуш” № 1
     * ул. “Вечерница” № 1А
     * ул. “Лев Толстой” № 2
     2. по банков път – по банковата сметка на общината;
     3. с пощенски запис.
    (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на 
    ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка 
    на останалите.

    Чл. 11. (1)(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Данъкът върху
    недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1
    март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
    (2)(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) На предплатилите от 1 март
    до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

    Чл. 12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се 
    използват или не.

    Чл. 13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, 
    определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

    Чл. 14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на 
    общината, на територията на която се намира имотът.

    Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер 
    на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

    Чл. 16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя 
    по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в 
    зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и 
    овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

    Чл. 17. (1)(Изм. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Данъчната оценка на 
    недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им 
    стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от Закона за 
    местните данъци и такси, а за жилищните имоти на предприятията - 
    данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци 
    и такси.
    (2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право 
    на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на 
    собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за 
    местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка 
    съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
    (3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните 
    данъци и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от 
    собственика на поземления имот, се определя съгласно нормите по 
    приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
    (4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от 
    служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 
    лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да 
    ползва и вещи лица.

    Чл. 18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите 
    имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари 
    на годината, за която се дължи.
    (2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се 
    определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В 
    случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в 
    населените места и категориите на вилните зони или на населените места, 
    данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на 
    следващата година.
    (3)(Нова с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) алинея 2, изречение първо 
    не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на 
    предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на 
    ползване.

    Чл. 19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на 
    сто намаление.
    (2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност 
    от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление. 

    Чл. 20.(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Необходимо условие за
    определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14
    от Закона за местните данъци и такси.

    Чл. 21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне 
    на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно 
    облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 
    от Закона за местните данъци и такси. 

                  Раздел ІІ
              Данък върху наследствата

    Чл. 22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон 
    или по завещание имущества в страната или в чужбина на български 
    граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. 
    (2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на 
    български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията 
    на страната.

    Чл. 23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от 
    наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както 
    и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на 
    откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
    (2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в 
    случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа 
    на сключен от наследодателя договор.
    (3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на 
    задължение по закон.

    Чл. 24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по 
    закон или по завещание, както и от заветниците.
    (2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от 
    наследниците по права линия без ограничения.

    Чл. 25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по 
    чл.25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да 
    подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в 
    общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният 
    е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата 
    част от имуществото му в страната.

    Чл. 26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, 
    се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

    Чл. 27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени 
    дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за 
    наследството.
    (2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със 
    стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните 
    данъци и такси.

    Чл. 28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, 
    както следва:
     1. за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 
     250 000 лв.;
     2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5.0 на сто за наследствен дял 
     над 250 000 лв.
    Чл. 29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в 
    чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси.

    Чл. 30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или 
    заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

    Чл. 31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

                 Раздел ІІІ

     Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден
                   начин

    Чл. 32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по 
    дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и 
    моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
    (2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и 
    безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените 
    чрез опрощаване задължения.
    (3)(Нова с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Данък при безвъзмездно 
    придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и 
    ограничени вещни права върху тях по давност.
    (4)(Стара 3 с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Алинея 1 не се прилага 
    за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.
    (5)(Стара 4 с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Алинея 2 не се прилага, 
    ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа 
    на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества 
    на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
    (6)(Стара 5 с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Не се облагат с данък 
    имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между 
    съпрузи.

    Чл. 33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните 
    данъци и такси.

    Чл. 34.(Изм. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Основа за определяне на 
    данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, 
    а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, 
    удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

    Чл. 35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 
    от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху 
    оценката на прехвърляното имущество в размер на:
     а) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
     б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
    (2)(променена с Р. № 487, Пр. № 24 от 23.12.2009г.) При възмездно 
    придобиване на имущество данъкът е в размер 2.5 на сто върху оценката на 
    прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с 
    по-висока стойност.
    (3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се 
    уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

    Чл. 36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл. 48 от 
    Закона за местните данъци и такси.

    Чл. 37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на 
    недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно 
    по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен 
    адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
    (2)(Изм. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Данъкът се заплаща при 
    прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху 
    недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите на чл. 32, ал. 
    3 – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на 
    собственост, който подлежи на вписване. В останалите случаи – в 
    двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на 
    декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

                  Раздел ІV
            Данък върху превозните средства


    Чл. 38. С данък върху превозните средства се облагат:
     1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в 
     Република България;
     2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
     3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на 
     Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

    Чл. 39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

    Чл. 40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по 
    постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни 
    средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от 
    Закона за местните данъци и такси.

    Чл. 41.(променена с Р. № 487, Пр. № 24 от 23.12.2009г.) 
+------------------------------+---------------------------+-------------------+
| ВИД НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО |    РАЗМЕР ПО ЗМДТ   | ОБЩИНА ПЛОВДИВ |
|               |              +---------+---------+
|               |              |Размер на|Размер на|
|               |              |данъка за|данъка за|
|               |              |2009 г. |2010 г. |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|               |              | /лева/ | /лева/ |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|        1       |       2      |  3  |  4  |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|              Чл.41. ал.1 от НОРМДТОП              |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|        1       |       2      |  3  |  4  |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|Леки автомобили        |              |     |     |
|до 37kW включително     |от 0.34 до 1.02 лв. за 1 kw|   0.34|   0.37|
|над 37kW до 55kW включително |от 0.40 до 1.20 лв. за 1 kw|   0.40|   0.46|
|над 55kW до 74kW включително |от 0.54 до 1.62 лв. за 1 kw|   0.54|   0.64|
|над 74kW до 110kW включително |от 1.10 до 3.30 лв. за 1 kw|   1.10|   1.32|
|над 110kW           |от 1.23 до 3.69 лв. за 1 kw|   1.23|   1.66|
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|              Чл.41. ал.2 от НОРМДТОП              |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|Ремаркета           |              |     |     |
|Товарно ремарке        |от 5 до 15 лв.       |   5.00|   6.30|
|Къмпинг ремарке        |от 10 до 30 лв.      |  10.00|  13.00|
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|              Чл.41. ал.3 от НОРМДТОП              |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|Мотопеди           |от 10 до 30 лв.      |  10.00|  12.50|
|Мотоциклети          |              |     |     |
|до 125 куб.см включително   |от 12 до 36 лв.      |  12.00|  13.20|
|над 125 до 250 куб.см     |от 25 до 75 лв.      |     |     |
|включително          |              |  25.00|  27.50|
|над 250 до 350 куб.см     |от 35 до 105 лв.      |     |     |
|включително          |              |  35.00|  38.50|
|над 350 до 490 куб.см     |от 50 до 150 лв.      |     |     |
|включително          |              |  50.00|  57.50|
|над 490 до 750 куб.см     |от 75 до 225 лв.      |     |     |
|включително          |              |  75.00|  93.70|
|над 750 куб.см        |от 100 до 300 лв.     |  100.00|  125.00|
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|              Чл.41. ал.4 от НОРМДТОП              |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|Триколка           |              |     |     |
|до 400 кг включително     |от 4 до 12 лв.       |   4.00|   5.00|
|над 400 кг          |от 6 до 18 лв.       |   6.00|   7.50|
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|              Чл.41. ал.5 от НОРМДТОП              |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|Автобуси           |              |     |     |
|до 22 места          |от 50 до 150 лв.      |  50.00|  62.50|
|над 22 места         |от 100 до 300 лв.     |  100.00|  125.00|
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|              Чл.41. ал.6 от НОРМДТОП              |
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+
|Товарен автомобил до 12 т   |от 10 до 30 лв. за всеки  |     |     |
|               |започнат тон товароносимост|  10.00|  12.50|
+------------------------------+---------------------------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
|              Чл.41. ал.7 от НОРМДТОП              |
+--------------------------+------------------------------+-------------------+
|ВИД НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО|               | ОБЩИНА ПЛОВДИВ  |
|СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧ И ВЛЕКАЧ ЗА|               |          |
|РЕМАРКЕ          |               |          |
|------------------------+-+------------------------------+---------+---------|
|Брой оси  |Допустима  |     РАЗМЕР ПО ЗМДТ     |Размер на|Размер на|
|на седловия|максимална |                |данъка за|данъка за|
|влекач/  |маса    |                |2009 г. |2010 г. |
|влекач   |------------|--------------------------------|---------+---------|
|за ремарке |      |       (лева)      | (лева) | (лева) |
|-----------|------+-----|----------------+---------------|----+----+----+----|
|      |равна |по- |Д1       |Д2       | Д1 | Д2 | Д1 | Д2 |
|      |или  |малка|задвижваща   |други системи |  |  |  |  |
|      |повече|от  |ос/оси с    |за окачване на |  |  |  |  |
|      |от  |   |пневматично   |задвижващата  |  |  |  |  |
|      |   |   |или с окачване, |ос/оси     |  |  |  |  |
|      |   |   |прието за    |        |  |  |  |  |
|      |   |   |еквивалентно на |        |  |  |  |  |
|      |   |   |пневматичното  |        |  |  |  |  |
|-----------|------|-----|----------------|---------------|----|----|----|----|
|А) с две  |   |   |        |        |  |  |  |  |
|оси    |   |  18|от 8  до 24  |от 28  до 84 |  8| 28| 10| 35|
|      |  18|  20|от 28  до 84  |от 64  до 192 | 28| 64| 35| 80|
|      |  20|  22|от 648 до 192 |от 147 до 441 | 64| 147| 80| 184|
|      |  22|  25|от 190 до 570 |от 342 до 1026| 190| 342| 238| 428|
|      |  25|  26|от 342 до 1026 |от 600 до 1800| 342| 600| 428| 750|
|      |  26|  28|от 342 до 1026 |от 600 до 1800| 342| 600| 428| 750|
|      |  28|  29|от 331 до 993 |от 399 до 1197| 331| 399| 414| 499|
|      |  29|  31|от 399 до 1197 |от 665 до 1965| 399| 655| 499| 819|
|      |  31|  33|от 665 до 1965 |от 909 до 2727| 655| 909| 819|1136|
|      |  33|  38|от 909 до 2727 |от 1381 до 4143| 909|1381|1136|1726|
|      |  38|   |от 1007 до 3021 |от 1369 до 4107|1007|1369|1259|1711|
|Б) с три и |  36|  38|от 640 до 1920 |от 888 до 2664| 640| 888| 800|1110|
|повече   |  38|  40|от 888 до 2664 |от 1228 до 3684| 888|1228|1110|1535|
|оси    |  40|   |от 1228 до 3684 |от 1817 до 5451|1228|1817|1535|2271|
+-----------+------+-----+----------------+---------------+----+----+----+----+

      +-----------------------------------------------------------+
      |Чл.41. ал.8(Изм. с Р.№2, Пр.№2 от 20.01.2011г.) от НОРМДТОП|
      +------------------------+-----------------+-------+--------+
      |Специализирани     |от 50 до 250 лв. | 50.00|  62.50|
      |строителни машини    |         |    |    |
      |(бетоновози, бетон-помпи|         |    |    |
      |и други), автокранове, |         |    |    |
      |специализирани ремаркета|         |    |    |
      |за превоз на тежки или |         |    |    |
      |извънгабаритни товари и |         |    |    |
      |други специални     |         |    |    |
      |автомобили, без     |         |    |    |
      |тролейбусите      |         |    |    |
      +------------------------+-----------------+-------+--------+
      |          Чл.41. ал.9 от НОРМДТОП        |
      +------------------------+-----------------+-------+--------+
      |Автокранове с      |от 100 до 300 лв.| 100.00| 125.00|
      |товароподемност над 40 |         |    |    |
      |тона, специализирани  |         |    |    |
      |ремаркета        |         |    |    |
      |за превоз на тежки или |         |    |    |
      |извънгабаритни товари с |         |    |    |
      |товароподемност над 40 |         |    |    |
      |тона          |         |    |    |
      +------------------------+-----------------+-------+--------+
      |          Чл.41. ал.10 от НОРМДТОП        |
      +------------------------+-----------------+-------+--------+
      |Трактори        |         |    |    |
      |от 11 kW до 18 kW    |от 5 до 15 лв.  |  5.00|  6.30|
      |включително       |         |    |    |
      |над 18 kW до 37 kW   |от 7 до 21 лв.  |  7.00|  8.80|
      |включително       |         |    |    |
      |над 37 kW        |от 10 до 30 лв. | 10.00|  12.50|
      +------------------------+-----------------+-------+--------+
      |          Чл.41. ал.11 от НОРМДТОП        |
      +------------------------+-----------------+-------+--------+
      |Други самоходни машини |от 25 до 75 лв. | 25.00|  31.30|
      +------------------------+-----------------+-------+--------+
      |Чл.41. ал.12(Изм. с Р.№2, Пр.№2 от 20.01.2011г.) от НОРМДТОП|
      +------------------------+-----------------+-------+---------+
      |Моторни шейни и превозни|         |    |     |
      |средства от категория L7|         |    |     |
      |e по Закона за движение-|         |    |     |
      |то по пътищата се запла-|         |    |     |
      |ща           |от 30 до 150 лв. | 50.00|  62.50|
      +------------------------+-----------------+-------+---------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
|              Чл.41. ал.13 от НОРМДТОП             |
+---------------------------------------------------------+-------------------+
|ВИД НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО                |  ОБЩИНА ПЛОВДИВ |
|ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С ДОПУСТИМА МАКС. МАСА НАД 12 Т.   |          |
+------------+------------+-------------------------------+---------+---------+
|Брой оси на |Допустима  |РАЗМЕР ПО ЗМДТ         |Размер на|Размер на|
|моторното  |максимална |                |данъка за|данъка за|
|превозно  |маса    |                |2009 г. |2010 г. |
|средство  |      |                |     |     |
|      |      |-------------------------------+---------+---------+
|      |      |      (лева)       | (лева) | (лева) |
|      |------+-----+---------------+---------------+----+----+----+----+
|      |равна |по- |Д1       |Д2       | Д1 | Д2 | Д1 | Д2 |
|      |или  |малка|задвижваща   |други системи |  |  |  |  |
|      |повече|от  |ос/оси с    |за окачване на |  |  |  |  |
|      |от  |   |пневматично или|задвижващата  |  |  |  |  |
|      |   |   |с окачване,  |ос/оси     |  |  |  |  |
|      |   |   |прието за   |        |  |  |  |  |
|      |   |   |еквивалентно на|        |  |  |  |  |
|      |   |   |пневматичното |        |  |  |  |  |
+------------+------+-----+---------------+---------------+----+----+----+----+
|А) с две оси|  12|  13|от 30 до 90  |от 61 до 183  | 30| 61| 38| 76|
|      |  13|  14|от 61 до 183  |от 168 до 504 | 61| 168| 76| 210|
|      |  14|  15|от 168 до 504 |от 237 до 711 | 168| 237| 210| 296|
|      |  15|  - |от 237 до 711 |от 536 до 1608 | 237| 536| 296| 670|
|Б) с три оси|  15|  17|от 61 до 183  |от 106 до 318 | 61| 106| 76| 133|
|      |  17|  19|от 106 до 318 |от 217 до 651 | 106| 217| 133| 271|
|      |  19|  21|от 217 до 651 |от 282 до 846 | 217| 282| 271| 353|
|      |  21|  23|от 282 до 846 |от 434 до 1302 | 282| 434| 353| 543|
|      |  23|  - |от 434 до 1302 |от 675 до 2025 | 434| 675| 543| 844|
|В) с четири |  23|  25|от 282 до 846 |от 286 до 858 | 282| 286| 353| 358|
|оси     |  25|  27|от 286 до 858 |от 446 до 1338 | 286| 446| 358| 558|
|      |  27|  29|от 446 до 1338 |от 708 до 2124 | 446| 708| 558| 885|
|      |  29|  - |от 708 до 2124 |от 1050 до 3150| 708|1050| 885|1313|
+------------+------+-----+---------------+---------------+----+----+----+----+

    Чл. 42.(променена с Р. № 487, Пр. № 24 от 23.12.2009г.)
  +-----------------------------------------------------------------------+
  |              Чл.42 от НОРМДТОП             |
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Плавателни средства    |               |   |   |
  |Корабите, вписани в    |от 1 до 3 лв. за всеки    | 1.00| 1.25|
  |регистрите на       |започнат бруто тон      |   |   |
  |малките кораби в     |               |   |   |
  |българските пристанища и в|               |   |   |
  |регистрите на общините за |               |   |   |
  |корабите, плаващи по   |               |   |   |
  |вътрешните води без    |               |   |   |
  |контакт с Черно море и с |               |   |   |
  |река Дунав, без яхтите и |               |   |   |
  |скутерите         |               |   |   |
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Корабите, без яхтите,   |от 1 до 3 лв. за всеки    | 1.00| 1.25|
  |скутерите,        |започнат бруто тон до     |   |   |
  |влекачите и тласкачите,  |40 бруто тона включително   |   |   |
  |вписани в регистъра на  |от 0.10 до 0.30 лв. за всеки |   |   |
  |големите кораби в     |започнат бруто тон над    | 0.10| 0.13|
  |българските пристанища  |40 бруто тона         |   |   |
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Джетовете         |от 100 до 300 лв. за брой   |100.00|125.00|
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Ветроходните и моторните |от 20 до 60 лв. за всеки   | 20.00| 25.00|
  |яхти           |започнат бруто тон      |   |   |
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Скутерите         |от 2.70 до 8.10 лв. за киловат| 2.70| 3.40|
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Влекачите и тласкачите  |от 0.14 до 0.42 лв. за киловат| 0.14| 0.18|
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Речните несамоходни    |от 0.50 до 1.50 лв. за тон  | 0.50| 0.63|
  |плавателни съдове     |максимална товароподемност  |   |   |
  +--------------------------+------------------------------+------+------+

    Чл. 43.(променена с Р. № 487, Пр. № 24 от 23.12.2009г.)
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |              Чл.43 от НОРМДТОП              |
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |За гражданските      |               |   |   |
  |въздухоплавателни     |               |   |   |
  |средства         |               |   |   |
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Самолети в експлоатация с |от 20 до 40 лв. за всеки   | 20.00| 25.00|
  |валиден          |започнат тон максимално    |   |   |
  |сертификат за летателна  |излетно тегло.        |   |   |
  |годност и за вертолети  |               |   |   |
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Параплан         |от 12 до 24 лв.        | 12.00| 15.00|
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Делтаплан         |от 12 до 24 лв.        | 12.00| 15.00|
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Мотоделтаплан       |от 20 до 40 лв.        | 20.00| 25.00|
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Свободен балон      |от 30 до 60 лв.        | 30.00| 37.50|
  +--------------------------+------------------------------+------+------+
  |Планер          |от 30 до 60 лв.        | 30.00| 37.50|
  +--------------------------+------------------------------+------+------+

    Чл. 44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона 
    за местните данъци и такси.

    Чл. 45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., 
    снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 
    на сто намаление.
    (2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и 
    седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на 
    стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, 
    ал. 5, 6 ,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.
    (3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 
    автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични 
    райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 
    на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за 
    местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.

    Чл. 46. (1)(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Данъкът върху
    превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от
    1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На
    редплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5
    на сто.
    (2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през 
    текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на 
    придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 
    1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, 
    включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за 
    движение.
    (3)(Нова с Р.№2, Пр.№2 от 20.01.2011г.) Заплащането на данъка е условие
    за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. За
    плащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен
    от общината документа.

    Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния 
    адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато
    не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните 
    данъци и такси - в приход на общината, в която е регистрирано превозното 
    средство.

                  Раздел V
                 Патентен данък

    Чл. 48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което 
    извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V 
    от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с 
    годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
     1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
     2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената 
     стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по 
     чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
    (2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по 
    реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
    (3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при 
    източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за 
    корпоративното подоходно облагане.

    Чл. 49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо 
    лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, 
    което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия 
    е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното 
    предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна 
    година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за 
    данъците върху доходите на физическите лица.
    (2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето 
    превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху 
    добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците 
    върху доходите на физическите лица.
    (3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим 
    до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са 
    възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.
    (4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се 
    приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците 
    върху доходите на физическите лица.
    (5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер 
    на патентния данък, за което не се заплаща такса.
    (6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира 
    по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред 
    на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата 
    данъчна година.

    Чл. 50. За целите на патентния данък могат да се определят зони. 

    Чл. 51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности 
    поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за 
    местните данъци и такси.
    (2)(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Физическите лица,
    включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през
    цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в
    т. 1-36 от Приложение №4 към Глава Втора, Раздел VІ от ЗМДТ (патентни
    дейности), заплащат патентния данък само за тази дейност, за която
    определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три
    дейности облекчението не се прилага.
    (3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на 
    годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение №
    4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, 
    данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване 
    на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на 
    дейността.
    (4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на 
    дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел
    V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се 
    промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, 
    размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на 
    промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен 
    съобразно промените в обстоятелствата.
    (5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на 
    приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и 
    такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до 
    определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се 
    дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в 
    обстоятелствата.
    (6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните 
    дейности по т. 3 и 31 от приложение № 1 към Наредбата /от приложение № 4 
    към ЗМДТ/, дължат данък само за дейността по т. 3 от Приложение № 1.
    (7)(Нова с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) При прехвърляне на 
    предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността, 
    приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на 
    прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на 
    прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на Приложение № 1 на 
    Наредбата.
    (8)(Стара 7 с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Доходите от дейности, 
    които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от 
    Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за 
    данъците върху доходите на физическите лица.

    Чл. 52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с 
    патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната 
    поредност:
     1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 
     на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на 
     компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на 
     сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази 
     дейност през цялата данъчна година;
     2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват 
     с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна 
     дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, 
     раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от 
     определения патентен данък за съответната дейност;
     3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са 
     пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18
     - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от 
     Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения 
     патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и 
     не наемат работници през цялата данъчна година;
     4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по 
     смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от 
     посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V
     от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения 
     патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при 
     условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от 
     удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от 
     съответната регионална занаятчийска камара.
    (2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се 
    ползва за цялата данъчна година, през която настъпва 
    неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

    Чл. 53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават 
    данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, 
    свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В 
    случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация 
    се подава непосредствено преди започването на дейността.
    (2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната 
    декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния 
    данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 
    5 на сто.
    (3)(Доп. с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Лицата декларират с 
    декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с 
    определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното 
    обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, 
    декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен 
    срок от датата на прехвърлянето.
    (4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на 
    обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната 
    декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през 
    който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.

    Чл. 54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на 
    територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна 
    дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се 
    извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на 
    физическото лице, включително на едноличния търговец.
    (2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава
    чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в 
    общината, където е постоянният адрес на пълномощника.
    (3)(Нова с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Приема се, че дейността не 
    се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на 
    местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до 
    промяна в размера на данъка.
    Чл. 55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както 
    следва:
     1. за първото тримесечие  - до 31 януари;
     2. за второто тримесечие  - до 30 април;
     3. за третото тримесечие  - до 31 юли;
     4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
    (2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през 
    годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 
    7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.53, а когато 
    декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за 
    подаване на декларацията.
    (3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на 
    която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато 
    патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от 
    постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на 
    физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по 
    чл.54. ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния 
    адрес на пълномощника, съответно в Столична община.

    Чл. 56.(Изм. с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Лицата по чл.48. aл.1
    заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 1 към
    настоящата наредба.

                   РАЗДЕЛ ШЕСТИ
                  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
             (Нов с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.)

    Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
    (2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
    (3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
    местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по
    смисъла на Закона за туризма.
    (4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от
    данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
    (5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка
    година за облагане с туристически данък за предходната календарна
    година.
    Чл. 58. (1) Данъкът по чл.57 е в размер, както следва:
     1. категория 1 звезда – 0.20 лв. за нощувка;
     2. категория 2 звезди – 0.40 лв. за нощувка;
     3. категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
     4. категория 4 звезди – 0.75 лв. за нощувка;
     5. категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.
    (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като
    броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка
    по ал. 1.
    (3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до
    15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени
    нощувките.
    (4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък
    от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за
    подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно
    задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на
    средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата
    календарна година, независимо дали обектът се използва.
    (5) Разликата по ал. 4 се определя по реда на чл.61с, ал.5 от Закона за
    местните данъци и такси.

    Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по
    чл.10, ал.2 от Закона за туризма.

            Преходни и заключителни разпоредби

    § 1. (1) За 2009 г. Общинският съвет определя размерите на данъка върху 
    недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на 
    имущества по чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ в срок до 31 януари 2009 г. В 
    случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2009 г. се 
    прилагат минималните размери на данъците, определени в чл. 22, 36 и чл. 
    47, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ.
    (2) До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на 
    имущества по чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ и данъкът върху наследствата 
    се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, 
    предвидени в закона.
    § 2. (1) За 2009 г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се 
    внася в срок от 1 март до 30 април. 
    (2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави 
    отстъпка от 5 на сто.
    § 3. Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се 
    осъществяват от кмета на общината и/или определени от него лица.
    § 4. Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните 
    данъци и такси и влиза в сила след приемането й от Общинския съвет.
    § 5. (Нов с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.)(1) Общинският съвет 
    определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при 
    придобиване на имущества за 2010 г. до 31 януари 2010 г. В случай, че в 
    този срок не са определени нови размери, за 2010 г. се прилагат 
    размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.
    (2) До определяне на размерите по ал. 1, данъкът при придобиване на 
    имущества по чл. 44 от ЗМДТ се определя въз основа на размерите, 
    действащи към 31 декември 2009 г.
    § 6.(Нов с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.)(1) За 2010 г. първата 
    вноска за данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 
    април.
    (2) На предплатилите за пълния размер на данъка в този срок се прави 
    отстъпка 5 на сто.
    § 7.(Нова с Р. № 56, Пр. № 6 от 04.03.2010г.) Разпоредбите на чл. 17,
    ал. 1 от настоящата Наредба влизат в сила от 1 януари 2011 г.
    § 8.(Нов с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Общинският съвет определя
    размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011
    г. В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. Се
    прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31
    декември 2010 г.
    § 9.(Нов с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) (1) Общинският съвет
    определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31януари 2011 г.
    (2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. За
    средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както
    следва:
     1. категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка;
     2. категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
     3. категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
     4. категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
     5. категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
    (3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси
    не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.
    § 10.(Нов с Р. № 2, Пр. № 2 от 20.01.2011г.) Наредбата влиза в сила от 1
    януари 2011 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 01 юли 2011
    г.


(c) 2008 by Banksoft Ltd.